publikovani naučni rad

Naučni rad: "Biometrijski autentifikacioni model elektronskog plaćanja baziran na Blockchain transakcijama"

Na 18. Međunarodnom simpozijumu Symorg 2022. koji je odrzan u organizaciji Fakulteta Organizacionih nauka u Beogradu. od 11.06.-14.06.2022. u Beogradu, predstavio sam naučni rad u sekciji pod nazivom: "Blockchain tehnologija u poslovnim i informacionim sistemima"
18. Međunarodni simpozijumu SymOrg 2022. održan je pod nazivom "Održivo poslovno upravljanje i digitalna transformacija: Izazovi i prilike u eri nakon COVID-a".

Naslov: Biometrijski autentifikacioni model elektronskog plaćanja baziran na Blockchain transakcijama

Abstract: Primenom PKI infrastrukture blockchain transakcije su zaštićene od krivotvorenja dodavanjem digitalnog potpisa. Potrebno je da korisnik svoj Privatni ključ čuva na softverskom ili hardverskom tokenu koji treba biti dostupan korisniku u trenutku potpisivanja blockchain transakcije. Blockchain tehnologija omogućava rad platnih sistema bez potrebe prisustva third-party payment verifikatora. U radu Oday A. Hassen et al: "Towards a Secure Signature Scheme Based on Multimodal Biometric Technology: Application for IOT Blockchain Network"; dostupan je model biometrijskog kreiranja Privatnog ključa koji služi za digitalno potpisivanje blockchain transakcije. Sintezom Blockchain tehnologije, koja iz modela elektronskog plaćanja ukida obavezu prisustva third-party validatora transakcija, i biometrijske tehnologije koja omogućava potpisivanje blockchain transakcije bez tokena, dobija se unapređenje postojećih sistema za rad sa platnim karticama. Tri doprinosa su ostvarena u ovom radu. Prvo, pokazano je da je moguće blockchain transakcije digitalno potpisati sa biometrijski kreiranim PKI ključevima. Drugo, prikazana je komparativna analiza modela biometrijski baziranih digitalnih potpisa koji su opisani u dostupnoj literaturi, i konačno predstavljen je model biometrijske autentifikacije u sistemima elektronskog plaćanja bez third-party validatora transakcije koristeći biometrijski potpisane Blockchain transakcije.

Ključne reči: Blockchain, e-payment, Biometrija.
METHODOLOGY
Blockchain mreža omogućava trenutni prenos novca bez posrednika bankovnih usluga (Aneesh et al., 2021). Blockchain tehnologija se koristi za autentifikaciju korisnika elektronskog plaćanja koristeći PKI infrastrukturu digitalnog potpisa (Godfrey-Welch et al., 2018). U naučnom radu (Oday A., 2020.) primenjuje se FIBS shema i biometrijski podaci u procesu digitalnog potpisa blockchain transakcija. Nakon istraživanja dostupne literature, analizirani su modeli digitalnih potpisa koji koriste FIBS shemu i biometrijske podatke u procesu kreiranje privatnih i javnih ključeva. Nakon analize, kreirana je Tabela 1 u kojoj su predstavljene karakteristike novijih modela biometrijski baziranih digitalnih potpisa.

RESULTS
Blockchain tehnologiju možemo implementirati u inovativne sisteme elektronskog plaćanja koji koriste biometrijski, umesto konvencionalni model PKI infrastrukture (Oday A., 2020). U Tabeli 1 prikazane su FIBS sheme i njihove kriptografske tehnike i karakteristike. Analizirani modeli omogućavaju digitalni potpis koji se koristi za kreiranje blockchain bloka u transakciji el.plaćanja (Godfrey-Welch et al., 2018).
Literatura
[1] Aneesh Z., Grilo A., Nodehi T., (2021): "The value proposition of blockchain technologies and its impact on Digital Platforms", Department of Mechanical and Industrial Engineering at NOVA School of Science and Technology, Universidade Nova de Lisboa, Portugal. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107187
[2] Godfrey-Welch, D., Remy L., Jared L., (2018): "Blockchain in Payment Card Systems", Southern Methodist University, Dallas, Texas 75205
[3] Shan, X., You L,. Hu G.,(2021): "Two Efficient Constructions for Biometric-Based Signature in Identity-Based Setting Using Bilinear Pairings", 10.1109/ACCESS.2021.3057064.
[4] Xiaojun Z., Chunxiang X., Yuan Z. (2017): "Fuzzy identity-based signature scheme from lattice and its application in biometric authentication", KSII TRANSACTIONS ON INTERNET AND INFORMATION SYSTEMS VOL. 11, NO. 5, 2762, https://doi.org/10.3837/tiis.2017.05.025
[5] Oday A. H.n, Ansam A. A., Saad M. D., Zulaiha A. O., Sabrina T. and Yasmin A. L. (2020): "Towards a Secure Signature Scheme Based on Multimodal Biometric Technology: Application for IOT Blockchain Network", 12, 1699; doi:10.3390/sym12101699
[6] Kenta T., Takahiro M., Takao M., Goichiro H., Masakatsu N., (2019): "Signature schemes with a fuzzy private key", International Journal of Information Security (2019), https://doi.org/10.1007/s10207-019-00428-z
[7] Yanhua Z., Yupu H., Yong G., Yifeng Y., Huiwen J.(2019): "Efficient fuzzy identity-based signature from lattices for identities in a small (or large) universe", Journal of Information Security and Applications, Volume 47,DOI: https://doi.org/10.1016/j.jisa.2019.04.012