«NB SCITECH IT BLOG»

Prepoznavanje truda uloženog u pisanje Disertacije

Nakon odbrane Pristupnog rada stekao sam uslove za pisanje Doktorske disertacije. Tema mog rada je "Model autentifikacije korisnika primenom biometrije u sistemima elektronskog plaćanja". Izradio sam plan i počeo sam pisanje Disertacije, a na blogu delim svoje spoznaje i faze u kojima se nalazi moja disertacija.
LinkedIn: Nenad Badovinac
Septembar,2023.
Pisanje doktorske disertacije je veliki izazov. Znam da će pisanje biti dugotrajan proces koji zahteva predanost i upornost. U ovoj blog kategoriji povremeno delim svoja iskustva pisanja disertacije. Nakon odbrane Pristupnog rada (10.07.2023), naredni korak bio je pisanje uvodnog poglavlja disertacije. Uvod ima ključnu ulogu u postavljanju konteksta i svrhe disertacije. Bilo je važno jasno definisati problem istraživanja, ciljeve i hipoteze koje planiram istražiti. Istovremeno sam osigurao da Uvod bude dovoljno zanimljiv i informativan kako bih privukao pažnju mog mentora i članova komisije. Nakon što sam uspešno završio pisanje uvoda, nastavio sam s drugim poglavljem u kojem sam pisao uopšteno o biometrijskoj temi. Ova tema je ključna za moje istraživanje, i bilo je važno detaljno proučiti dostupnu literaturu i predstaviti naučna dostignuća iz ove oblasti. U procesu pisanja, posebno pazim na važnost citirati i referenciranja više izvora adekvatne literature kako bih održao visoku razinu akademskog znanja uključenog u disertaciju. Kada sam završio Drugo poglavlje, bio sam spreman poslati profesoru-mentoru moj predlog. Bio sam ponosan na uspeh i nadao sam se pozitivnom odgovoru. Poslao sam predlog 18.07.2023. i s nestrpljenjem sam čekao odgovor. Ubrzo sam dobio povratne informacije koje su mi pomogle identifikovati slabosti i područja na koja se trebam usredotočiti. Povratne informacije od mentora su mi uvek dragocene, jer mi omogućavaju da prepoznam nedostatke u mom radu. Osim toga, mentor mi daje smernice i savete kako unaprediti poglavlja.

Od samog početka primetio sam da će pisanje Doktorske disertacije biti zahtevan i dugotrajan proces koji će zahtevati kvalitetno upravljanje vremenom. Zbog toga sam odredio glavne smernic kojih želim da se držim tokom pisanja Disertaciju. Navodim ih u nastavku:
 • Upravljanje vremenom
  Odredio sam sebi da treba da kvalitetno upravljam i planiram svoje vreme. To će mi pomoći da se koncentrišem na dva projekta, dva tima saradnika, ali prvenstveno, na moj redovni angažman u firmi u kojoj radim i bavim se svojim profesionalnim radom.
 • Postavljanje zadataka i pociljeva
  Potrebno je da osetim značaj svakog postignuća, svaki put kad završim neki od podciljeva. Da bih uspeo u tome, podelio sam projekt pisanja Disertacije na podciljeve i zadatke, na manje delove Poglavlja.
 • Planiranje vremena za odmor
  Iako je važno ostati predan pisanju Disertacije. Uplanirao sam dovoljno odmora i pauza. Ne želim da mi se dogodi fizička iscrpljenost i manjak inspiracije, a za kvalitetnuinspiraciju važan je odmor od posla.
 • Neizvesnost
  Želim biti ponosan na svaki korak tokom pisanja disertacije, kako na napredak tako i na stagniranje i nazadovanje. Ovo je živ projekat, koji nem nikakve garancije da ću ga završiti.
U ovoj fazi pisanja rada shvatio sam da sam zakoračio na izazovno putovanje za koje mi treba kontinuirana disciplina. Postavljanje ciljeva, kontinuiran rad, izveštavanje mentora pomaže mi da dođem do svog cilja.
Važno je ostati ponosan na svoja postignuća. Bez obzira na prepreke, važno je prepoznati napore ulaganja u proces pisanja Disertacije. Kroz kontinuiran rad, upornost i strast prema istraživanju, siguran sam da možemo postati bolji istraživači. Siguran sam da moja prva faza pisanja Disertacije je početak novog, do sada najdubljeg, ličnog naučno-istraživačkog putovanja.
Uz moj višegodišnji angažman u firmi Azelija doo, koja se bavi implementacijama poslovnog ERP i DMS softvera, pisanje Disertacije predstavlja novi izazov. Organizacija vremena je važna u situacijiama kada smo okrenuti u dva smera, poslovni i naučno-istraživački. Istovremeno radim sa dva tima, sa svojim kolagama u kompaniji i sa svojim mentorom na doktorskoj disertaciji. To su dva tima, dva projekta, dva životna pravca i dva odvojena putovanja. Nema sumnje da će se tokom pisanja Disertacije pojaviti novi izazovi. Iz tog razloga pripremio sam se za upornost koja mi je neophodna u naučno-istraživačkom putovanju.
Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
Septembar,2023.