«NB SCITECH IT BLOG»

Kako sam pisao Pristupni rad (Predlog istraživanja) za
doktorsku disertaciju

Jedna od faza doktorskih studija je izrada Pristupnog rada. Pristupni rad ili Predlog istraživanja je dokument koji se koristi u akademskom i naučnom okruženju kako bi se predstavio i opisao plan za istraživanje koje student namerava provesti. To je korak pre pisanja doktorata ili završnog istraživačkog projekta, a njegova svrha je uveriti čitaoce (najčešće nadređene profesore) da je predloženi istraživački projekt vredan i da ima naučnu ili akademsku vrednost.
LinkedIn: Nenad Badovinac
Jun, 2023.
Nakon što je moj naučni rad objavljen u časopisu rangiranom na SCI listi (pisao sam o tome na ovoj blog objavu), Pristupni rad postaje sledeći korak u mom istraživačkom putovanju. Pristupni rad predstavlja predlog istraživanja i osmišljen je da mi pomogne pri pisanju Disertacije. Pristupni rad zahteva detaljnu pripremu, planiranje i organizaciju. Pristupni rad ključan je jer šalje profesorima snažnu poruku da je moje istraživanje vredno nastavka rada. Pristupni rad je detaljan predlog istraživačkog projekta koji treba da napišem i odbranim kako bi stekao uslove za pisanje Doktorske disertacije. Predstavlja okvir za buduće istraživanje i sastoji se od funkcija koje navodim u nastavku:
 • Identifikacija istraživačke teme i ciljeva
  Pristupni rad mora jasno definisati temu istraživanja koju želite istraživati. Osim toga, treba identifikvoati ciljeve istraživanja i objasniti njihovu važnost u kontekstu postojećeg znanja.
 • Pregled literature
  U pristupnom radu treba biti uključen pregled relevantne literature. Ovaj pregled daje prikaz trenutnog stanja znanja u području istraživanja, ističe nedostatke ili praznine u postojećem znanju i identifikuje područja koja su otvorena za istraživanje.
 • Metodologija istraživanja
  Pristupni rad treba sadržavati metodologiju kojom ćete provesti istraživanje. To uključuje objašnjenje metoda prikupljanja podataka, analize metoda i statističkih alata koji će se koristiti.
 • Očekivani rezultati
  Pristupni rad treba predvideti očekivane rezultate istraživanja i interpretirati ih. Ovo pomaže čitaocima da shvate kakvi rezultate se očekuju i kako će to pridoneti postojećem znanju u području istraživanja.
 • Struktura Pristupnog rada
  Potrebno je definisati jasnu strukturu Pristupnog rada ili Predloga istraživanja koja će omogućiti čitaocima bolje razumevanje namere istraživanja.
Predlozi istraživanja su od velikog značaja u naučnim i akademskim zajednicama. Predlog istraživačkog projekta zahteva finansijska sredstva ili sponzore. Osnovni cilj Predloga istraživanja je da ubedi akademsku zajednicu da projekat ima naučnu ili akademsku vrednost i da postoji plan za njegovu realizaciju. Predlog istraživanja igra važnu ulogu u uspostavljanju centralne teme ili istraživačkog pitanja koje nameravate da istražite, dok u isto vreme pruža solidnu pozadinu u određenoj oblasti istraživanja. Kroz svoje ključne funkcije, predlog istraživanja ima moć da ubedi druge u vašu stručnost i potencijal vašeg istraživačkog projekta. Predlog istraživanja počinje jasnom identifikacijom teme istraživanja ili pitanja koje nameravate da istražite. Ova faza uključuje dublje razumevanje oblasti istraživanja, pregled literature i identifikaciju praznina u znanju. Preciznim definisanjem teme istraživanja, predlog istraživanja postavlja temelje za dalja istraživanja. Predlog istraživanja ima zadatak da ukaže na značaj vašeg istraživanja u određenoj oblasti. Ovo se radi uvidom u stanje trenutne literature koja pokazuje praznine ili praznine u znanju. Vaš predlog istraživanja treba da naglasi kako projekat doprinosi postojećem znanju i kako će rezultati istraživanja biti relevantni i vredni. Predlog istraživanja mora da sadrži organizovan plan za postizanje ciljeva istraživanja. To uključuje definisanje metodologije istraživanja, prikupljanje podataka, analizu rezultata i tumačenje nalaza. Jasan i struktuiran plan pomaže čitaocima da razumeju kako ćete sprovoditi svoje istraživanje i kako ćete doći do svojih zaključaka. Predlog istraživanja je ključno sredstvo za predlaganje i organizovanje vašeg istraživačkog projekta. Kroz svoje funkcije identifikovanja teme, prikazivanja značaja istraživanja, organizovanja plana istraživanja i finansijskog aspekta, predlog istraživanja ima moć da ubedi druge u vrednost vašeg projekta. Budite sigurni da ste temeljno pripremili i strukturirali svoj istraživački predlog da biste uspešno započeli svoje istraživačko putovanje.
Rezultat pisanja mog Pristupnog rada je takav da je nakon nekoliko meseci pisanja i rada, moj mentor zaključio da je rad jasan, precizan i razumljiv. Da bi u tome uspeo koristio sam jasne i jednostavne termine i izbegavao sam tehničke izraze. Mentor
me je usmeravao na istraživačka pitanja i na to da ciljevi treba da budu jasno izraženi. Ja sam svoj rad organizovao tako da ima logičnu strukturu. Svaki deo treba da bude povezan sa prethodnim i treba da prati redosled. Naglasio sam vrednost svog istraživanja. Objasnio sam kako će rad doprineti postojećem znanju i naglasio sam potencijalne koristi istraživanja za akademsku zajednicu i društvo u celini. Na kraju, ono što je zahtevalo takođe dosta vremena i truda je provera gramatičnih
grešaka i provera stila ličnog izražavanja.
Pisanje Pristupnog rada je važan korak na putu do doktorata. Ovaj rad treba da bude jasno pripremljen, sa dobrom strukturom i dobro osmišljen, tako da ubedljivo predstavlja vaše istraživačke namere. Važno je da uložite vreme i trud kako bi osigurali da vaš Pristupni rad jasno izražava vrednost vašeg istraživanja. Uz detaljnu pripremu, lakše ćete napisati Predlog istraživanja koji će vas pokrenuti na putu ka uspešnom doktoratu.
Nakon što sam napisao Pristupni rad potrebno je da pripremim prezentaciju koju treba da prezentujem mentoru i članovima komisije (vreme prezentacije oko 30-45 minuta). Nakon moje prezentacije mentor će prepusitti reč članovima komisije da postave pitanja, daju svoje komentare i daju mi povratnu informaciju o tome kako poboljšati Pristupni rad.
Nekoliko saveta da pisanje Pristupnog rada (Predlog istraživanja) za Doktorsku disertaciju:
 • Na koju naučnu oblast se želite fokusirati?
  1
 • Od čega će se sastojati vaše predloženo rešenje?
  2
 • Koji je osnovni smer istraživanja?
  3
 • Na koji probem se želite fokusirati?
  4
 • Koja je osnovna hipoteza vaše studije?
  5
 • Imate li podršku vaših najbližih?
  6
Iz svog iskustva mogu da zaključim da pisanje Pristupnog rada zahteva znanje, veštinu i posvećenost, kao i podršku najbližih ljudi. Dok sam posvećen istraživanju, analizi i pisanju rada, sve vreme važna mi je podrška bližnjih. Ona mi omogućava da steknem hrabrost i inspiraciju, koji su izuzetno važni u procesu pisanja Pristupnog i naučnog rada. Pisanje Pristupnog rada može biti veliki izazov, jer se tokom pisanja suočavamo sa preprekama koje mogu smanjit samopouzdanje. U tim trenucima podrška bližnjih postaje važan izvor hrabrosti. Prisustvo bližnjih koji veruju u mene dali su mi snagu da prevaziđem nesigurnost i nastavim da pišem. Ono što sam primetio je da je pisanje Pristupnog rada pomalo usamljeni posao i zato mi podrška bližnjih stvara važan osećaj sigurnosti. Zahvaljujući podršci bližnjih, osećao sam se više motivisanim da se suočim sa izazovima koje donosi pisanje Pristupnog rada. Ne zaboravimo da cenimo i zahvalimo na podršci koju nam daju bližnji, jer je to snaga koja nas vodi ka uspehu u svetu nauke.

Sledeći korak na mom putu prema Doktoratu je priprema prezentacije i odbrana "Pristupog rada".
Za ovaj korak su takođe potrebni dobra priprema i dobra usmerenost i koncentracija.
Kontaktirajte urednika...
TelegramWhatsAppViberMailPhone
LinkedIn: Nenad Badovinac
Jul 2023.